Záruční podmínky

  •  Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců a plyne od datumu vystavení faktury.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením,

použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami
nebo působením jiných nestandardních jevů.

  •   Reklamaci lze uplatnit osobně nebo zasláním reklamace na provozovnu společnosti:  Autodíly Michalčík s.r.o. , Pekařská 1638/79, 747 05, Opava - Kateřinky
  •   K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady.
  •   Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.