Super Diesel Aditiv Letní 500ml - přísada do nafty

 
Tip Efekt lupa
  • 1 z 3
 

Letní přísada do nafty SUPER DIESEL ADITIV zvyšuje cetanové číslo, a tím zlepšuje spalování.

Dostupnost Skladem
Cena 206 Kč včetně DPH
170 Kč / ks    
Kód produktu 230066
Značka Vif
Kategorie Přísady do paliva
Záruka 2 roky
 

Letní přísada do nafty SUPER DIESEL ADITIV zvyšuje cetanové číslo, a tím zlepšuje spalování. Aditivum snižuje hlučnost motoru a zkracuje studený start. Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky udržuje čistotu vstřikovacích trysek včetně otvorů, a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami. Letní aditivum do nafty chrání palivové čerpadlo před opotřebením potlačením pěnivosti paliva v celém palivovém systému. SUPER DIESEL ADITIV ochrání váš motor před negativními účinky biosložky, která je povinnou složkou každého paliva.

 

Jak aplikovat:

Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.

Dotankováním nádrže dojde k promíchání aditiva s naftou.

 

Vlastnosti:

Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.

Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.

Prodlužuje životnost palivového systému a udržuje nízkou spotřebu paliva.

Zvyšuje cetanové číslo, které zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, usnadňuje a zkracuje studený start.

Zajišťuje dokonalou péči o čistotu trysek a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami.

Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

První pomoc:

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.

Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.

Při zasažení očí vypláchnout vodou.

Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

 

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R36/38: Dráždí oči a kůži

R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S15: Chraňte před teplem

S23: Nevdechujte výpary

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S62: Při požití nevyvolávejte zvrácení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení